Επιστροφή σε 1. Πληροφορίες για το ΣΩ.Β.Α.

1.2 Καταστατικό του ΣΩ.Β.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

   Άρθρο  1ο

            Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα την Αθήνα (Λόντου 6, 106 81) και με επωνυμία «Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Περιφερείας Αττικής»

Άρθρο 2ο

Σκοποί του συλλόγου είναι:

1. Η συμβουλευτική δράση και η ενημέρωση των ανέργων, των ευέλικτα εργαζόμενων, των εργαζομένων χωρίς σταθερή εργασία ή κοινωνική ασφάλιση, για τα νόμιμα δικαιώματα τους στην εργασία, στην ασφάλιση, κατά την απόλυση, στο επίδομα ανεργίας και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μέσω της συλλογικής δράσης.

2. Η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, η παρακίνηση και η εγγραφή των εργαζομένων στα σωματεία τους, και η συμβολή στη δημιουργία νέων σωματείων σε εργασιακούς χώρους όπου δεν υπάρχουν.

3. Η έρευνα και η προβολή των προβλημάτων των ανέργων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

4. Η οργάνωση των ανέργων, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα τους και η οργανωμένη διεκδίκηση αιτημάτων που έχουν σαν σκοπό την ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.

5. Η δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των άνεργων, των επισφαλώς εργαζόμενων, των φτωχών.

6. Η άσκηση πίεσης σε κρατικούς και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, εργοδοτικούς και άλλους τοπικούς φορείς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διεκδίκηση ειδικών ρυθμίσεων, απαλλαγών, δικαιωμάτων για τους ανέργους.

7. Η ανάπτυξη ενός κοινωνικού ρεύματος ανέργων και επισφαλώς εργαζόμενων που θα αγωνίζεται για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.

Άρθρο 3ο

Μέσα επίτευξης των στόχων:

1. Με την οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, συσκέψεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, κινητοποιήσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων καλλιτεχνικών και μη εκδηλώσεων.

2. Με διαβήματα & παραστάσεις σε κρατικές και αυτοδιοικητικές αρχές και συντονισμό με σωματεία, επιστημονικούς οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς.

3. Μέσω δημοσίευσης ανακοινώσεων και κυκλοφορίας εντύπων που θα ενημερώνουν για τα δικαιώματα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζόμενων.

4. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ηλεκτρονικών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά των νέων τεχνολογιών για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό και διάδοση των απόψεων του σωματείου.

5. Με παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας για την ενημέρωση και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των επισφαλώς εργαζόμενων και παρεμβάσεις σε υπηρεσίες όπου συναθροίζονται άνεργοι.

6. Μέσω της διαρκούς επαφής με την κοινωνία και την ενημέρωση της πάνω στα προβλήματα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζόμενων.

7. Με συνεργασία με κάθε συλλογικότητα και κίνηση πολιτών που τοποθετείται στο πλευρό των εργαζομένων και των ανέργων και ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη φτώχεια, την ανεργία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4ο

            Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι άνεργοι και οι επισφαλώς εργαζόμενοι που το επιθυμούν και αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 5ο

            Για την εγγραφή μέλους αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας & το τηλέφωνο, και ότι αποδέχεται το καταστατικό του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση με έγγραφη αιτιολόγηση. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 6ο

            Κάθε μέλος, που αντιδρά ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εφαρμογή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και κάνει πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου διαγράφεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση κοινοποιείται στο μέλος που διαγράφεται εγγράφως και ενημερώνεται για την ημερομηνία της Γενικής  Συνέλευσης που θα συζητήσει τη διαγραφή του τελεσίδικα. Η απόφαση διαγραφής του μέλους, παίρνεται από τη  Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 και κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο.

Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να επανεγγραφεί στο Σωματείο μετά από ένα χρόνο και εάν υποστηρίξουν το αίτημα του στη Γενική Συνέλευση πάνω από τα 2/3 των μελών.

Άρθρο 7ο

            Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δικαιούνται να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

            Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε ένα (1) έτος από την ετήσια Γενική Συνέλευση με καθολική μυστική ψηφοφορία. Το σύστημα που εφαρμόζεται είναι αυτό της απλής αναλογικής.

            Το Διοικητικό  Συμβούλιο που εκλέγεται συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών από την εκλογή του, και εκλέγει μεταξύ των μελών του: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία (3) μέλη. Η θητεία των μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου είναι για ένα (1) χρόνο.

 Άρθρο 9ο

            Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία τουλάχιστον φορά το μήνα μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης, καθώς και η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδριάσεως. Έκτακτη συνεδρίαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου συνέρχεται  όταν το προτείνουν τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι με αίτηση τους, στην οποία να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Το Διοικητικό  Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες τουλάχιστον τέσσερις (4) σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες και ενημερώνονται γι’ αυτές όλα τα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 10ο

            Το  Διοικητικό  Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό, φέρει δε συλλογική ευθύνη. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με τους σκοπούς, διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σωματείου και παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων προβλημάτων που αφορούν το Σωματείο.

Άρθρο 11ο

            Μέλος του  Διοικητικού  Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο. Αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει για όλους τους συμβούλους. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

            Σε περίπτωση που παραιτείται μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος, ενώ αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγεται ο αντικαταστάτης σύμβουλος.

Άρθρο 12ο

            Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε φυσικού προσώπου. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων, θέτει θέματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διαλύσει ή να διακόψει κάθε συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του  Διοικητικού  Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Όταν απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος ένας από τους άλλους συμβούλους.

Άρθρο 13ο

            Ο Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου και τηρεί το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά συνεδριάσεων του  Διοικητικού  Συμβουλίου. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα διάφορα έγγραφα του Σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

            Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένα μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 14ο

 

Ο Ταμίας εισπράττει και τηρεί τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Υποβάλλει κάθε μήνα απολογισμό της διαχείρισης των οικονομικών. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα όσα γράφει αυτό το άρθρο κηρύσσεται έκπτωτος και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντικαθιστάται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

Άρθρο 15ο

            Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα.

Άρθρο 16ο

            Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά κάθε χρόνο, ενώ οι έκτακτες γίνονται όποτε τις ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των ενεργών μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

            Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνελεύσεως. Αμέσως μετά διαπιστώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αν υπάρχει απαρτία και σε καταφατική περίπτωση κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

            Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3)  των ενεργών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας πραγματοποιείται νέα  Γενική Συνέλευση μέσα σε μία εβδομάδα με τα ίδια θέματα, η οποία για να έχει απαρτία απαιτεί την παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των ενεργών μελών. Αν και στη δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, τότε μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιείται νέα Γενική Συνέλευση, που ανεξάρτητα των παρόντων έχει απαρτία.

Άρθρο 17ο

            Για να ληφθεί απόφαση που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) των ενεργών μελών και η ομόφωνη απόφασή τους. Ομόφωνη απόφαση των παρόντων ενεργών μελών σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται και στην περίπτωση που ο αριθμός τους ξεπερνά το ένα δεύτερο (1/2).

            Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που έχει σχέση με ζητήματα προσωπικά ή μομφής κατά του Διοικητικού  Συμβουλίου γίνεται πάντοτε μυστικά.

Άρθρο 18ο

            Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Γραμματέα και με ευθύνη δικιά του στέλνονται σε όλα τα μέλη του Σωματείου ταχυδρομικά ή δια χειρός ή ηλεκτρονικά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ήμερα της Γενικής  Συνελεύσεως. Η πρόσκληση γράφει λεπτομερώς τα θέματα ημερησίας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου ή δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο ή το ραδιόφωνο.

Άρθρο 19ο

            Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Πρόεδρου για τη δράση του Σωματείου κατά τον προηγούμενο χρόνο. Πραγματοποιείται ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και  η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά την ανάγνωση της οποίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση της ή όχι. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων και το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου για τη νέα χρονική περίοδο, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 20ο

            Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: α) επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία των πιο πάνω οργάνων ορίζεται σε ένα (1) έτος. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα ενεργά μέλη. Εξόφληση συνδρομών – εισφορών γίνεται μέχρι την ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης αλλά και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για τα δύο όργανα, υποβάλλουν αιτήσεις στην Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους συνδυασμούς ή τα ονόματα και καταρτίζει ψηφοδέλτια μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι και υποψήφιος και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις οποίες κάθε εκλογέας ψηφίζει εκείνους, οι οποίοι κατά την κρίση του είναι κατάλληλα πρόσωπα για τα αξιώματα του Διοικητικού  Συμβουλίου.

            Ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη που εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής εάν υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, ενώ σε περίπτωση μόνο ενός ενιαίου ψηφοδελτίου εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρείς (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της  Γενικής Συνέλευσης.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21ο

            Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη μυστική ψηφοφορία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ελέγχει και εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης. Περισσότερο επιβλέπει εάν η διαχείριση συμφωνεί με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκριση ή την απόρριψη της. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της που φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία της.

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤEΙΟΥ – ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 22ο

α) Όλες οι δράσεις του Σωματείου στηρίζονται στην οικονομική ενίσχυση και εισφορά των μελών του, η οποία ανέρχεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ μηνιαίως. Το σωματείο απαγορεύεται να δέχεται δωρεές, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και δεν δύναται να αποκτήσει κανένα εμπράγματο περιουσιακό στοιχείο καθοιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς. β) Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι: Α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά – αιρετά), Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Γ. Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 23ο

            Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο εάν μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) των ενεργών μελών και η ομόφωνη απόφασή τους. Ομόφωνη απόφαση των παρόντων ενεργών μελών σχετικά με διάλυση του Σωματείου απαιτείται και στην περίπτωση που ο αριθμός τους ξεπερνά το ένα δεύτερο (1/2).

Μετά τη διάλυση του Σωματείου  τα χρήματα του ταμείου περιέρχονται όπου αποφασίσει η τελευταία Γενική Συνέλευση.

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

            Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρεια της αναγράφεται το όνομα του Σωματείου (Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων) και στο μέσον το έτος ιδρύσεως (2011), με φόντο μια ανθρώπινη γροθιά, ως σύμβολο αγωνιστικότητας σύμφωνα με το σκοπό του Σωματείου.

Άρθρο 25ο

            Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μετά από ένα έτος από την ίδρυση του και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 26ο

            Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τα υπογράφοντα αυτό ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την κατά Νόμο δημοσίευση του από το Πρωτοδικείο Αθήνας

Έδρα: Αθήνα, 15.12.2011

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

css.php