Επιστροφή σε 2. Προγράμματα για τους Άνεργους

2.1 Διαδικασία Εγγραφής & Παροχές ΟΑΕΔ

Νέα εγκύκλιος του ΟΑΕΔ(ταμείο, εγγραφή,ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εγγραφή ανέργων, Περιοδικότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης, Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ανέργων στα οικεία μητρώα και κάθε σχετικό θέμα.

Αρθρο 1

Εγγραφή ανέργου στα οικεία μητρώα

Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔπραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του.

Αρθρο 2

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων

1. Για όλους τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.

2. Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

4. Η ανανέωση ισχύος του Δελτίου Ανεργίας μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

5. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη εμφάνιση για ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Aρθρο 3

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων με αίτηση επιδότησης ανεργίας σε εκκρεμότητα

Για περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε εκκρεμότητα, το Δελτίο Ανεργίας παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο άρση της εκκρεμότητας.

Αρθρο 4

Εγγραφή ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα οικεία μητρώα

Τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα ’τομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ δεν υποχρεούνται στην ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας.

Αρθρο 5

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας νεοεισερχομένων ανέργων του άρθρου 2 του ν. 1545/ 1985.

Η κατά το άρθρο 2 του παρόντος Κεφαλαίου καθορισθείσα τρίμηνη διάρκεια ισχύος του Δελτίου Ανεργίας, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εγγεγραμμένων ανέργων του άρθρου 2 του ν.1545/85, ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/20.5.1985).

Αρθρο 6

Σχετικά θέματα

1. Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ υποχρεούται να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.

β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)

δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

ε) Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

2. Η Υπηρεσία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί, κατά την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, να ζητά από τον άνεργο την επίδειξη δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο 7

Δικαίωμα Ένστασης

Για θέματα σχετικά με την εγγραφή του ως μη επιδοτούμενου άνεργου στα οικεία Μητρώα του ΟΑΕΔ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του. Την ως άνω ένσταση εξετάζει η Επιτροπή Διαφορών Μητρώου Ανέργων η οποία λειτουργεί στα Γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού, ή το όργανο που το Δ.Σ του Οργανισμού ορίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προσέλευση και εγγραφή επιδοτούμενων ανέργων και διαδικασία καταβολής επιδομάτων ανεργίας.

Αρθρο 8

Εγγραφή Ανέργου για λήψη επιδόματος ανεργίας

Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.

Αρθρο 9

Προσέλευση του επιδοτούμενου ανέργου

Ο επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του μετά την παραλαβή της απόφασης με την οποία έχει αναγνωριστεί το σχετικό δικαίωμα επιδότησής του.

Αρθρο 10

Περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του επιδοτούμενου ανέργου

1. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα εκάστου τριμήνου της επιδότησής του.

2. Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την εγγραφή του υποχρεούται να εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 8 της παρούσας, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι άνεργος και να παραλάβει την απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος επιδότησης από την Υπηρεσία, εντός του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την επιδότησή του. Με την παραλαβή της εγκριτικής απόφασης ο άνεργος θα ενημερώνεται με υπογραφή του για τις ακριβείς ημερομηνίες στις οποίες οφείλει να προσέρχεται στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας της διάρκειας της επιδότησης του άνεργου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ο άνεργος υποχρεούται να εμφανιστεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη της επιδότησής του. Με την εμφάνισή του αυτή ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο σχετικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

4. Με την εμφάνισή του κάθε τρίμηνο ο επιδοτούμενος άνεργος θα υποβάλλει «Υπεύθυνη Δήλωση» του άρθρο 8 του ν. 1599/86, με προτυπωμένο κείμενο, με το οποίο θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των προηγουμένων μηνών δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής του επιδόματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως του ΟΑΕΔ καθώς και στο άρθρο 23 του ν.1082/1980.

5. Ο άνεργος υποχρεούται στην αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κάθε φορά που καλείται από την αρμόδια Υπηρεσία και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε σχετική πρόσκληση.

6. Με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση, κατά την εγγραφή του, σύμφωνα με το άρθρ. 8 και μετά την αναγνώριση της αξίωσής του για επιδότηση από την Υπηρεσία, ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο (2) πρώτους μήνες της επιδότησής του. Με την εμφάνισή του, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του παρόντος, ο επιδοτούμενος άνεργος κατοχυρώνει και το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο (2) πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου.

Η αξίωση για την είσπραξη του μηνιαίου ποσού που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου παραγράφεται αν ο άνεργος δεν εμφανιστεί στην Υπηρεσία μέχρι και την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του αμέσως επόμενου τριμήνου.

Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση του ανέργου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εντός του πρώτου διμήνου κάθε τριμήνου δεν αναπληρώνει την υποχρεωτική εμφάνισή του στην Υπηρεσία κατά τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου. Το δικαίωμα είσπραξης του διμήνου του ανωτέρω εδαφίου κατοχυρώνεται με την υποχρεωτική εμφάνιση του ανέργου στον τρίτο μήνα.

Η αξίωση για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούν σε όλους τους μήνες που έπονται του μήνα, κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανισθεί στην Υπηρεσία και δεν εμφανίσθηκε, παραγράφεται, εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί κατά τον τρίτο μήνα επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Όταν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ως τρίτος μήνας για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται ο τελευταίος μήνας της επιδότησης. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στον άνεργο που λαμβάνει επίδομα μακροχρονίως ανέργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν. 3016/2002.

Αρθρο 11

Διαδικασία καταβολής επιδομάτων

1. Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη συμπλήρωση κάθε μήνα και την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα δεδουλευμένο. Η καταβολή γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων επιδοτούμενων ανέργων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. την τελευταία εργάσιμη ημέρα της κάθε εβδομάδας.

2. Το μηνιαίο ποσό που εμπίπτει στο μήνα της υποχρεωτικής εμφάνισης του ανέργου στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρ. 10, καθώς και οι μήνες που ακολουθούν, πιστώνονται, εφόσον ο άνεργος εκπληρώσει την υποχρέωσή του.

Αρθρο 12

Αναστολή – Διακοπή Επιδότησης του άνεργου

Όταν συντρέχει λόγος αναστολής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας, ή λόγος διακοπής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ του ως άνω Κανονισμού, ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής της επιδότησης. Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν δηλώσει την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη, εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την έναρξη της απασχόλησης, υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα εκδίδεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.3996/2011.

Μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευσή της διατάξεις.

Αρθρο 13

Χρόνος ισχύος δελτίου ανεργίας

Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου, μετά τη λήξη της επιδότησης, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφόσον ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Αρθρο 14

Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας

Η Βεβαίωση Ανεργίας μπορεί να χορηγείται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού .

Η Βεβαίωση Ανεργίας που χορηγείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρει προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παράγρ. 1 του ν. 3979/2011 («Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α΄138) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
Δυνατότητα χρήσης της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν όλοι οι επιδοτούμενοι ή μη άνεργοι εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη. Για τη διαδικασία πιστοποίησης στο εν λόγω σύστημα εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ ειδική εγκύκλιος η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Οι κωδικοί χρήστη αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο, ταυτοποιούν το συγκεκριμένο άνεργο και αυτός μόνο επιτρέπεται να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει.

Αρθρο 15

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τους μη επιδοτούμενους ανέργους, ως τρίμηνο ισχύος του Δελτίου Ανεργίας ορίζεται το τρίμηνο όπως έχει διαμορφωθεί για κάθε άνεργο κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ως ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα επιδότησης που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της.

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για ταμείο ανεργία

Για τους συνάδελφους που βγαίνουν στο ταμείο ανεργίας τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε είναι:

 • Καταγγελία της σύμβασης
 • Ένσημα τελευταίας διετίας
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Eφορίας τρέχοντος έτους (φωτοτυπία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)
 • Βιβλιάριο ασθενείας (για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας)
 • Τραπεζικό λογαριασμό στην εθνική τράπεζα (φωτοτυπία τον αριθμό λογαριασμού) για να μπαίνουν τα λεφτά
 • κάρτα ανεργίας (για να βγάλει κάρτα ανεργίας θα χρειαστεί και λογαριασμός δεη,οτε κλπ για να αποδείξει που μένει και όλα σχεδόν τα παραπάνω δικαιολογητικά, δηλαδή ταυτότητα,εκκαθαριστικό, καταγγελία σύμβασης).
 • και μια υπεύθυνη δήλωση που θα σας δώσουν να συμπληρώσετε στον ΟΑΕΔ

Όλα αυτά κατατίθενται στο γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής που μένουμε.
Σε περίπτωση που δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα ένσημα παίρνουμε βεβαίωση εργοδότη που την θεωρούμε στο αντίστοιχο υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη

Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου

Λήξη σύμβασης, δικαιώματα απολυμένου

(από το site του σωματείου μισθωτών τεχνικών)

Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου

Απόλυση και οικειοθελής αποχώρηση
 

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση.
Ποιες απολύσεις είναι άκυρες;
Για να είναι έγκυρη η απόλυση πρέπει καταρχήν να ισχύουν 3 τυπικές προϋποθέσεις:
 1. Να κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο εγγράφως
 2. Να καταβληθεί στον εργαζόμενο αμέσως η νόμιμη αποζημίωση
 3. Ο εργαζόμενος που απολύεται να έχει προηγουμένως ασφαλισθεί
Το έγγραφο της απόλυσης πρέπει να επιδοθεί στον εργαζόμενο με κάθε τρόπο: είτε απευθείας στον τόπο εργασίας είτε με δικαστικό επιμελητή στο σπίτι του, στην περίπτωση που ο τελευταίος αρνείται να το παραλάβει. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται σαφώς η απόλυση. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι λόγοι της απόλυσης, εκτός κι αν βάσει του νόμου απαιτείται σπουδαίος λόγος, όπως πχ στην απόλυση εγκύου. (Για να είναι η απόλυση έγκυρη δεν πρέπει να είναι αντίθετη με συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την απόλυση, εκτός κι αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: συνδικαλιστικά στελέχη που προστατεύονται, έγκυες εργαζόμενες, στρατευμένοι μισθωτοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης)
Αν μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν έχει τηρηθεί τότε η καταγγελία θεωρείται αυτομάτως άκυρη και η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να ισχύει.
(!) ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Στην περίπτωση απόλυσης εργαζομένου που δεν έχει συμπληρώσει 2 μήνες δουλειάς, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τηρήσει τις δύο πρώτες προϋποθέσεις (έγγραφη αναγγελία και αποζημίωση).
Όμως ακόμη κι αν οι τυπικές προϋποθέσεις έχουν τηρηθεί, η απόλυση μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο άκυρη, αν ο εργοδότης άσκησε το δικαίωμα καταχρηστικά. Δηλαδή, κατά παράβαση του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, υπερέβη τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Πολλές περιπτώσεις απόλυσης έχουν κριθεί από τα Δικαστήρια σαν καταχρηστικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
 • Απόλυση που γίνεται για την ικανοποίηση από τον εργοδότη αισθήματος εκδίκησης προς τον εργαζόμενο που είναι άσχετο με την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
 • Απόλυση που γίνεται λόγω της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης του εργαζόμενου ή για πολιτικούς λόγους.
 • Απόλυση που γίνεται λόγω δικαστικής διεκδίκησης των αξιώσεων του εργαζόμενου.
 • Απόλυση λόγω αρνήσεως του εργαζόμενου να δεχτεί παράνομη απαίτηση του εργοδότη.

Καταχρηστική έχει κριθεί επίσης η προσφυγή από τον εργοδότη στην απόλυση για πειθαρχική παράβαση ή οποία ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί με ηπιότερα μέτρα.

Γενικά καταχρηστική είναι κάθε απόλυση που δεν δικαιολογείται από το καλώς εννοούμενο συμφέρον του εργοδότη ή από άλλες αντισυμβατικές ενέργειες του εργαζόμενου, από τις οποίες επηρεάζεται ο κανονικός ρυθμός της εργασίας.
Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του εγγράφου στον εργαζόμενο να αναγγείλει την απόλυση στον ΟΑΕΔ. Αν δεν το κάνει, δεν θίγεται την εγκυρότα της απόλυσης, αλλά επισείονται εναντίον του ποινικές κυρώσεις (χρηματική ποινή και έως τρίμηνη φυλάκιση) ο δε εργαζόμενος, σε περίπτωση που η καθυστέρηση του προξενήσει ζημιά από τη μη καταβολή επιδομάτων ανεργίας, μπορεί να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει σχετική αποζημίωση από τον εργοδότη.

Δικαιώματα του απολυόμενου
 
Ο εργαζόμενος σε περίπτωση άκυρης απόλυσης, έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή και να υποχρεώσει τον εργοδότη να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης επιπλέον υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο το σύνολο των αποδοχών από την ημέρα της άκυρης καταγγελίας μέχρι τη μέρα που θα ξαναδεχθεί τις υπηρεσίες του (μισθοί υπερημερίας * ).
Η σχετική αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της απόλυσης, αλλιώς η αγωγή απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. (Αν η ακυρότητα οφείλεται σε μη κοινοποίηση του εγγράφου, η 3μηνη προθεσμία αρχίζει και πάλι από την ημέρα που ο εργοδότης σταμάτησε να αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζόμενου και όχι από τη μέρα της κοινοποίησης).
Αν η άκυρη καταγγελία συνιστά και προσβολή της προσωπικότητας του απολυθέντα, τότε ο τελευταίος μπορεί επιπλέον να απαιτήσει χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποδεχτεί την απόλυση αλλά θεωρήσει ότι δεν έλαβε ολόκληρη την αποζημίωση που δικαιούται, τότε μπορεί να ασκήσει αγωγή μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα λύσης της σύμβασης εργασίας.
(*) Σ’ ό,τι αφορά τους μισθούς υπερημερίας, στην περίπτωση της άκυρης απόλυσης, το πιθανότερο είναι ο εργοδότης να επιχειρήσει ν’ αποδείξει δικαστικώς ότι ο εργαζόμενος στον ίδιο χρόνο ωφελήθηκε χρηματικά από τη μη παροχή εργασίας σ’ αυτόν. Είτε σαν απασχολούμενος σε άλλο εργοδότη, είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε γλιτώνοντας χρηματικά ποσά μετακίνησης κλπ. Και μ’ αυτόν τον τρόπο να μειώσει το οφειλούμενο ποσό.
 
Αποζημίωση απόλυσης
 
(!) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η με επιφύλαξη είσπραξη της αποζημίωσης δεν αποτελεί παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα του να διεκδικήσει την ακύρωση της απόλυσης. Παρόλα αυτά κι εφόσον επιδιώκει να ματαιώσει την απόλυση, μπορεί να αρνηθεί να την εισπράξει, δημιουργώντας θέμα νομιμότητας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αν ο εργοδότης είναι προσεκτικός, θα πρέπει να καταβάλει αμέσως την αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να γνωστοποιήσει την παρακατάθεση στον απολυόμενο.
Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
 1. Το ύψος των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
 2. Το χρόνο προϋπηρεσίας
 3. Το εάν η απόλυση γίνηκε με προειδοποίηση (τήρηση προθεσμίας προμήνυσης) ή όχι
 4. Το εάν ο απολυόμενος είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

  Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Καθεστώς πλήρους απασχόλησης θεωρείται η κανονική απασχόληση που προβλέπεται από τη σύμβαση, ανεξάρτητα αν τον τελευταίο μήνα ο εργαζόμενος για κάποιο λόγο δεν απασχολήθηκε (πχ ασθένεια, απουσία κλπ). Εδώ ο όρος καθεστώς πλήρους απασχόλησης δεν πρέπει να συγχέεται με τους όρους πλήρης και μερική απασχόληση, δηλαδή δεν αναφέρεται στο νόμιμο ωράριο, αλλά στο ωράριο που έχει συμφωνηθεί. Στην περίπτωση των μερικώς απασχολούμενων, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τις μειωμένες ώρες που έχουν συφωνήσει να παρέχουν εργασία.
Τελευταίος μήνας θεωρείται το διάστημα από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα μέχρι την ημέρα της απόλυσης. Πχ αν η απόλυση έγινε 11 Απριλίου, τελευταίος μήνας θεωρείται το διάστημα 11 Μαρτίου-11 Απριλίου.
Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά. Αναλυτικά συνυπολογίζονται:
 • τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Έτσι ο μηνιαίος μισθός προσαυξάνεται κατά 1/6. (Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, στους οποίους δεν υπολογίζεται αυτή η προσαύξηση, επειδή λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ και όχι από τον εργοδότη)
 • Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από τη σύμβαση (ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα ισολογισμού για τους λογιστές κλπ) Αν το επίδομα δίδεται σε ετήσια βάση, ο προσαυξημένος μηνιαίος μισθός υπολογίζεται ως εξής: (14*μισθοί+επίδομα1+επίδομα2 + …)/12.
 • προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας, εφόσον όμως παρέχονταν τακτικά και παρασχέθηκαν και τον τελευταίο μήνα.
 • Παροχές σε είδος που μπορούν να αναχθούν σε χρήμα (πχ παροχή γάλακτος και τροφίμων)

εφόσον δίδονται σαν αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας.

 • Οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας, εφόσον χορηγούνται τακτικά (και χορηγήθηκαν τον τελευταίο μήνα) κι εφόσον δεν διακόπτονται κατά την άδεια ή την ασθένεια.
 • Προμήθειες ή ποσοστά επί τον πωλήσεων, εφόσον καταβάλλονται σε μόνιμη βάση.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές οποιεσδήποτε οικειοθελείς παροχές (bonus), αρκεί όμως ο εργοδότης να έχει κατοχυρώσει στη σύμβαση την ανακλησιμότητα των παροχών αυτών.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης:

 • Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το 8-πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαλασιαζόμενο επί 30.
 • Όταν ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Τράπεζες, Οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται από το κράτος, προβλέπεται ανώτατο όριο αποζημίωσης που σήμερα ανέρχεται σε 1.500.000 δρχ.
  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Σαν χρόνος προϋπηρεσίας λογαριάζεται η τελευταία συνεχής κι αδιάκοπη απασχόληση του απολυόμενου στον ίδιο εργοδότη, με σύμβαση αορίστου χρόνου κι ανεξαρτητα του εάν εργαζόταν σαν εργάτης ή υπάλληλος. Πχ αν κάποιος προσελήφθη σαν εργάτης και μετά κάποιο χρονικό διάστημα έγινε υπάλληλος στο γραφείο του εργοδότη, τότε ο χρόνος προϋπηρεσίας αρχίζει από την ημέρα πρόσληψής του σαν εργάτη μέχρι την ημέρα απόλυσης, η δε αποζημίωση θα υπολογισθεί βάσει της ιδιότητας του υπαλλήλου. (Μόνο στην περίπτωση που υπογράφηκε νέα σύμβαση κατά την ανάληψη καθηκόντων ως υπαλλήλου, η προϋπηρεσία θα μετρήσει από τη δεύτερη αυτή χρονική στιγμή)
Η έννοια του εργοδότη αναφέρεται στην εργοδότρια επιχείρηση και όχι στενά στο συγκεκριμένο πρόσωπο του εργοδότη. Αν η επιχείρηση μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο, ο χρόνο προϋπηρεσίας αρχίζει να μετρά από τη μέρα σύναψης εργασιακής σχέσης με τον πρώτο εργοδότη.
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΝΥΣΗ
 
Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο είτε απροειδοποίητα (έκτακτη καταγγελία) είτε με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία με προμήνυση), οπότε η οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται κατά 50%.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο προϋπηρεσίας στην αποζημίωση και στην προθεσμία προμήνυσης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3863/10 του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ:
Χρόνος προϋπηρεσίας Αποζημίωση χωρίς προειδοποίηση Προειδοποίηση Αποζημίωση
2 μηνών – 1 έτους 1 μηνός 1 μηνός 0.5 μηνός
1 ετους (συμπλ) 2 μηνών 1 μηνός 1 μηνός
2 ετών (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός
3 ετών (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός
4 ετών (συμπλ) 3 μηνών 2 μηνών 1.5 μηνός
5 ετών (συμπλ) 3 μηνών 3 μηνών 1.5 μηνός
6 ετών (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών
7 ετών (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών
8 ετών (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών
9 ετών (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών
10 ετών (συμπλ) 6 μηνών 4 μηνών 3 μηνών
11 ετών (συμπλ) 7 μηνών 4 μηνών 3.5 μηνών
12 ετών (συμπλ) 8 μηνών 4 μηνών 4 μηνών
13 ετών (συμπλ) 9 μηνών 4 μηνών 4.5 μηνών
14 ετών (συμπλ) 10 μηνών 4 μηνών 5 μηνών
15 ετών (συμπλ) 11 μηνών 5 μηνών 5.5 μηνών
16 ετών (συμπλ) 12 μηνών 5 μηνών 6 μηνών
17 ετών (συμπλ) 13 μηνών 5 μηνών 6.5 μηνών
18 ετών (συμπλ) 14 μηνών 5 μηνών 7 μηνών
19 ετών (συμπλ) 15 μηνών 5 μηνών 7.5 μηνών
20 ετών (συμπλ) 16 μηνών 6 μηνών 8 μηνών
21 ετών (συμπλ) 17 μηνών 6 μηνών 8.5 μηνών
22 ετών (συμπλ) 18 μηνών 6 μηνών 9 μηνών
23 ετών (συμπλ) 19 μηνών 6 μηνών 9.5 μηνών
24 ετών (συμπλ) 20 μηνών 6 μηνών 10 μηνών
25 ετών (συμπλ) 21 μηνών 6 μηνών 10.5 μηνών
26 ετών (συμπλ) 22 μηνών 6 μηνών 11 μηνών
27 ετών (συμπλ) 23 μηνών 6 μηνών 11.5 μηνών
28 (συμπλ) και άνω 24 μηνών 6 μηνών 12 μηνών

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Ν.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

 

Στους εργατοτεχνίτες ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται πάλι με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε αντίθεση όμως με τους υπάλληλους: α) ο υπολογισμός γίνεται βάσει των ημερομισθίων και β) δεν υπάρχει η έννοια της απόλυσης με προειδοποίηση δηλαδή με καταβολή της μισής αποζημίωσης. Με βάση την τελευταία ΕΓΣΣΕ (ετών 2002-2003) η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος προϋπηρεσίας Αποζημίωση
2 μηνών – 1 έτους 5 ημερομισθίων
1 έτους (συμπλ) – 2 ετών 7 ημερομισθίων
2 ετών (συμπλ) – 5 ετών 15 ημερομισθίων
5 ετών (συμπλ) – 10 ετών 30 ημερομισθίων
10 ετών (συμπλ) -15 ετών 60 ημερομισθίων
15 ετών (συμπλ) – 20 ετών 95 ημερομισθίων
20 ετών (συμπλ) – 25 ετών 115 ημερομισθίων
25 ετών (συμπλ) – 30 ετών 135 ημερομισθίων
30 ετών (συμπλ) και άνω 150 ημερομισθίων

Η αποζημίωση υπόκειται σε φορολόγηση όπως και οι αποδοχές, όχι όμως σε ασφαλιστικές εισφορές.

Υ.Γ (ανοιχτής πρωτοβουλίας ανέργων)
Παραθέτουμε ένα ακόμα συγκριτικό πίνακα με το τι ίσχυε παλιότερα για τις αποζημιώσεις. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι με το νέο νόμο για τις αποζημιώσεις λύνονται τα χέρια των εργοδοτών για να απολύσουν τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία με ελάχιστες αποζημιώσεις, ενώ για τους νεοεισερχόμενους σύμφωνα με το ν.3899 ισχύει ότι «Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης». Υπενθυμίζουμε ότι με τον παλιότερο νόμο μόλις συμπληρώναμε 2 μήνες στη δουλειά δικαιούμασταν αποζημίωση.
Οπότε τι μας απομένει όπως λέει και το σύνθημα?

Καμιά ειρήνη με τα αφεντικά !!!

24 Σχόλια

Μεταπήδηση στη φόρμα σχολίων

 1. Nα λαμβάνω ενημερώσεις

 2. polu oreo kai endiaferon alla na rotiso emena giati mou eipan sto oaed oti tha mou dosoun xarti kai tha mou sfragisoun to bibliario ygeias kai as min exo ta apetoumena ensima den xriazontai

  1. Μήπως είστε μέχρι 29 ετών ή μήπως παίρνατε επίδομα ανεργίας;

 3. kalhspera…mia erwthsh 8elw na kanw..to xroniko diasthma pou pairneis epidoma anergeias prepei na phgaineis na 8ewreis k thn karta anergeias h eksipakouetai pws afou parousiazesai ka8e 3 mhnes gia na sou mpoun ta lefta ,den xreiazetai na thn 8ewrhseis??

  1. Γεια σας
   Έχουμε την εντύπωση πως ισχύει το δεύτερο, δηλαδή ότι όσο παίρνετε επίδομα δεν χρειάζεται ανανέωση η κάρτα. Παρ’ όλα αυτά για να είστε σίγουρος και να αποφύγετε οποιαδήποτε λαχτάρα ρωτήστε στον ΟΑΕΔ για να σας το επιβεβαιώσουν.

   Σωματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων

 4. ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!
  ΕΙΜΑΙ 29 ΕΤΩΝ Κ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΩΣ Κ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ…
  ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ???
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

  1. Γεια σας
   Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν δικαιούστε σε αυτή την ηλικία κάποιο επίδομα. Δικαιούστε όμως ασφάλεια για μέχρι δύο χρόνια. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ… στην σελίδα 3 & 4.

   Σωματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων

 5. Μπορώ να παρουσιάζομαι σε οποιοδήποτε Οαέδ για το επίδομα ανεργίας?

  1. Γεια σας
   Για επίδομα ανεργίας θα πρέπει να παρουσιάζεστε μόνο στον ΟΑΕΔ που ανήκετε. Μόνο για απλή ανανέωση της κάρτας ανεργίας μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΟΑΕΔ.

   Σωματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων

 6. Ειμαι σε επισχεση εργασιας εδω και 15 μηνες. Τους 12 πρωτους επαιρνα το επιδομα ανεργιας, τους τελευταίους δεν παίρνω τιποτα. Επειδη δεν εχω καρτα ανεργιας δεν μπορω να λαβω μερος σε διαφορα προγραμματα του ΟΑΕΔ. Υπάρχει μηπως καποιος τροπος να μπορω να λαβω μέρος; Δεν είναι άδικο; Άνεργος ειμαι. Ο εργοδοτης μου, μου κολλάει μεχρι στιγμής τα ενσημα, αλλα αν βρω μια αλλη δουλειά θα σταματήσει για οσο διαστημα θα ειμαι στην καινουργια δουλειά, ενω μολις τελειώσω γυριζω πισω στην πρωτη μου δουλειά ( στην επισχεση). Αυτο δεν θα επρεπε να συμβαινει και στα προγραμματα του οαεδ; Δηλαδη και αν μπω σε καποιο προγραμμα πχ 5μηνο του ΟΑΕΔ, μολις τελειώσω να πεσω παλι στην επισχεση.

  1. Εφόσον είσαι σε επίσχεση εργασίας, για τον ΟΑΕΔ θεωρείσαι εργαζόμενος, άσχετα αν στην πραγματικότητα είσαι άνεργος και δεν πληρώνεσαι. Θεωρώ ότι έκανες επίσχεση διεκδικώντας δεδουλευμένους μισθούς. Σύμφωνα με όσα μας γράφεις, ο εργοδότης συνεχίζει να σου βάζει ένσημα κατά την διάρκεια της επίσχεσης Το επίδομα που πήρες για 12 μήνες, θεωρείται βοήθημα και όχι επίδομα ανεργίας. Νομίζω ότι η διάρκεια του εξαρτάται από τα ένσημα που έχεις τα δυο τελευταία χρόνια. Το δικαστήριο είναι αυτό που θα δικαιώσει τη μια ή την άλλη πλευρά σε δίκη που θα οριστεί, ανάλογα το πότε έστειλε η επιθεώρηση εργασίας την αναφορά. Είναι μετά από 1 ή 2 χρόνια. Εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων που έχουν προβεί σε επίσχεση εργασίας. Συνήθως όταν πρόκειται για δεδουλευμένους μισθούς, ο εργαζόμενος δικαιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης πληρώνει. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. (παθητικό της εταιρίας, πτώχευση, αδυναμία πληρωμής λόγω κρίσης)
   Συνεπώς, μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης σου, δεν μπορείς να έχεις κάρτα ανεργίας, που είναι βασικός παράγοντας για να συμμετέχεις στα νέα προγράμματα, εκτός και αν διακόψεις την επίσχεση και αποποιηθείς των δικαιωμάτων σου και διεκδικήσεων.
   Στον ΟΑΕΔ πρέπει να σου είχαν πει ότι, αν έβρισκες δουλειά κατά την διάρκεια που έπαιρνες το βοήθημα έπρεπε να ενημερώσεις ώστε να σου κοπεί. Δεν είχε καμία σχέση με την επίσχεση.

   Σωματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων (ΣΩ.Β.Α.)

 7. Είμαι σε επίσχεση εργασίας σχεδόν ενα χρόνο..το δικαστήριο μας έχει ορισθεί για τον Φεβρουάριο του ’14!Η απορία μου είναι η εξής,αν θελήσει κάποιος να με προσλάβει όσο δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση , αλλα θελει να εχω και κάρτα ανεργίας, θα μπορέσω να την βγάλω με παραίτηση?Ή θα πρέπει να με απολύσει ο άλλος??

 8. ειμαι ενα χρονο ανεργη και ενω εκανα κανονικα τις παρουσιες μου για την καταβολη του τακτικου μηνιαιου επιδοματος μου,λογω μιας σειρας ατυχων γεγονοτων και ασθενειας μου ειμαι εκπροθεσμη μια μερα,δλδ επρεπε να δηλωσω παρουσια εως και 21/01/14 και γω πηγα 22/01/14. η υπαλληλος μου συνεστησε να κανω ενσταση και αν δυνατον να προσκομησω χαρτι ασθενειας . θα δικαιωθω?

 9. Γεια σας,

  Εχω σοβαρό θέμα με την κάρτα ανεργίας,ή οποία δεν ανανεώθηκε τελικά τον Νοέμβριο που είχα παέι και ρώτησα τι γίνετε την επόμενη φορά που θα έρθω για ανανέωση και δεν έχω κάνει ακόμα την δήλωση στην εφορία…Μου είπε πως δεν θα ανανεωθεί φυσικά.Με λίγα λόγια δικαιούμαι να κάνω ένσταση αφού τον Δεκέμβριο-Φεβρουάριο συμμετείχα σε σεμινάρια μέσω του ΟΑΕΔ και χωρίς ενεργή κάρτα φυσικά δεν μπορείς να τα παρακολοθήσεις αυτα και τώρα χάνω κάποια νέα που βγήκανε!!!.Η υπάλληλος στον ΟΑΕΔ με έδωσε ενα χαρτί να συμπληρώσω και να π΄ήγαινα μετά απο 3 μέρες μαζί με το εκκαθαριστικό που δεν έχω,να καταθέσω την ένσταση,αφού ήταν ενερή ή κάρτα..το είδε κ εκείνη κ της ξέφυγε,μετά το αναίρεσε..Θα το κάνω στον Οαεδ,φοβάμει πως πέρασε ό χρόνος,δεν ξέρω.Ψάχνω να βρώ πως και που μπορώ να το κάνω αυτό ηλεκτρωνικά,αλλά δεν το βρίσκω.Μπορείτε να μου πειτε που μπορώ να καταθέσω ηλεκτρονικά την ένσταση??
  Ευχασριστώ….

 10. καλησπερα σας θα ηθελα να κανω μια ερωτηση αν γνωριζετε κατι δουλευω ως φορτοεκφορτωτης στο σωματειο ξηρας το αφεντικο μου δεν δινει απολυση αλλσ διαγραφη θα μπορεσω να παρω ταμειο ανεργιας με το χαρτι αυτο η χρειαζεται απολυση?

  1. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοείτε με το διαγραφή αλλά η μόνη προϋπόθεση για να πάρετε ταμείο ανεργίας είναι η απόλυση και αυτή υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 11. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΘΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ.ΗΜΟΥΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

  1. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε απόλυση ή λήξη σύμβασης και άρα δεν βγαίνετε στο ταμείο ανεργίας, δεν χρειάζεται καν να γνωστοποιήσετε το παραπάνω γεγονός στον ΟΑΕΔ. Θα εκδώσετε απλά μια νέα κάρτα ανεργίας. Τα δικαιολογητικά θα σας τα πουν ακριβώς εκεί, αλλά σίγουρα χρειάζονται:
   1) Φωτοτυπία ταυτότητας, 2 ) εκκαθαριστικό εφορίας (το πιο πρόσφατο), 3) ένα χαρτί όπως πχ ο λογαριασμός της ΔΕΗ που να πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας σας.

 12. kalhspera,

  ekana ta xartia mou 5/5 gia xorhghsh epidomatos anergias gia prwth fora…h upallhlos den me plhroforhse ka8olou gia to ti epetai k mou edwse apla ena xarti legontas mou mporeite na fygete twra…dhmosio soy leei meta…poia einai h diadikasia pou akolou8ei?prepei na xanapaw na parw egkritikh apofash k an nai meta apo poso kairo?mexri tote den 8a plhrw8w?

  eyxaristw polu

  1. Οι μόνοι αρμόδιοι να σας απαντήσουν είναι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ.

   1. se aytous apey8yn8hka alla den htan idiaitera exuphretikoi…sygkekrimena h apanthsh toys htan»kala den vlepeis ti ginetai?me sena 8a asxolh8oume?»

 13. Γεια σας. Ο συζυγος μου ειναι ανεργος με καρτα ανεργιας επι 3 ετια. Ειναι 57 ετων, εχει συμπληρωσει τα συνταξιμα ενσημα στο ΙΚΑ ηδη αλλα δεν τον καλυπτει το οριο ηλικιας για να παρει συνταξη. Δικαιουται καποιο επιδομαι απο τον οαεδ? Ευχαριστω.

 14. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ 18, ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΩ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΣΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ;

 15. Γεια σας, μπορω να κανω μια ερωτηση το ελαχιστο εγγυημενο εισοδιμα γιατι δινετε μονο σε 13 νομους , θα παρουν και οι υπολοιποι η οχι;

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

css.php